Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung vừa ký nghị quyết sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách này là cán bộ, công chức (CB, CC) làm việc trong các cơ quan của khối, chính phủ, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội.

Các chức danh được hưởng chính sách này, bao gồm các quan chức chủ chốt (trưởng, phó trưởng ban) của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo, phó chủ tịch đảng, chính phủ, cơ quan mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp thành phố và cấp huyện dưới sự quản lý của ủy ban thường vụ thành ủy; Người đứng đầu và tương đương làm việc tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp thành phố được hưởng phụ cấp vị trí từ 0,5 trở lên so với mức lương cơ bản. cơ sở; Trưởng phòng cán bộ, cơ quan tư vấn; trưởng phòng và tương tự, thuộc ủy ban nhân dân huyện; Người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội huyện hiện đang nhận trợ cấp vị trí từ 0,3 trở lên so với mức lương cơ bản.

Những người đã giữ các vị trí và chức danh trên phải có ít nhất 3 năm hoặc thời gian làm việc còn lại từ 1 năm đến dưới 5 năm làm việc cho đến khi nghỉ việc. Nghỉ hưu đảm bảo một trong hai điều kiện. Giữ một vị trí với các cán bộ trẻ theo lịch trình và đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào các vị trí thay thế. Thứ hai, có mong muốn ngừng làm việc, được cơ quan quản lý có thẩm quyền và cơ quan có thẩm quyền từ chức.

Ngoài các mức hỗ trợ từ chức, và hỗ trợ cho các chế độ và chính sách theo thời gian làm việc của họ, các đối tượng theo quy định cũng được hỗ trợ như sau: CB là thành viên của ủy ban thường vụ của Ủy ban thành phố trở lên, chức danh tương đương được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng. CB là thành viên; người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội; cơ quan tư vấn hỗ trợ Đảng ủy thành phố và tương tự; các phòng ban, ngành, ngành và tương tự; Bí thư huyện ủy, đảng ủy, đảng ủy thành phố và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Phó Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội của Thành phố; cơ quan tư vấn hỗ trợ Đảng ủy thành phố và tương tự; các phòng ban; Phó Bí thư Huyện ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện; chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nông thôn và thành thị và các chức danh tương tự được hưởng thêm 160 triệu đồng.

Thành viên chính thức của Ủy ban Kiểm tra Thành phố; Thành viên thường trực huyện thành thị và nông thôn; phó chủ tịch hội đồng nhân dân các huyện; phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nông thôn, quận nội thành và các chức danh tương tự được hưởng thêm 140 triệu đồng.

Chủ tịch và tương đương làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Đảng ủy, Chính phủ, Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội cấp thành phố, Ban thường vụ Đảng ủy, ủy ban tương đương là thêm 120 triệu đồng .

Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ Cơ quan; trưởng phòng và tương tự, thuộc ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội huyện được cung cấp thêm 100 triệu đồng.

Trong trường hợp đồng thời nắm giữ nhiều vị trí, anh / cô ấy được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here